Nyhet

Årsmöte den 27 mars 2022

Publicerad

Föreningen GLUPSK på Dalsland bjuder in sina medlemmar till årsmöte.

Datum: 27 mars kl. 14.00
Plats: Åmåls Bibliotek
Anmälan: johan@johanabenius.se

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 1 suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.
d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Övriga frågor.

Hjärtligt välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.