Nyhet

Årsmöte den 26 mars 2023

Föreningen GLUPSK på Dalsland bjuder in sina medlemmar till årsmöte.

Datum: 26 mars kl. 14.00
Plats: Kanalkontoret i Upperud Nils Ericsons väg , 464 72 Håverud
Anmälan: info@glupskpadalsland. se
Förutom våra möteshandlingar kommer även Sara Vogel Rödin visa och berätta om sin resa till vår vänfestival Findhorn Bay Arts i Skottland.
Vi bjuder på våfflor och trevligt umgänge!

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets -/räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) 1 suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år
d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
13. Övriga frågor.

Hjärtligt välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.